ผลงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

        ชื่อวิจัย     การพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป โดยใช้ระบบงาน

                     สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

      ผู้วิจัย       นายสุวิทย์ ประดุจชนม์

                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

      ปีที่วิจัย    2562