รายงานการเงิน

งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ชนิดแบบฟอร์ม การดาวน์โหลดเอกสาร
1.สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด
2.ส่งใช้เงินยืม ดาวน์โหลด
3.ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
4.ใบสำคัญรับเงินวิทยากร ดาวน์โหลด
5.ใบรับรองแทนใบเสร็จ ดาวน์โหลด