ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562


 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
เครื่องกล (ช่างยนต์) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างกลโรงงาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การบัญชี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การโรงแรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขา ปวส.1 ปวส.2
เครื่องกล (ช่างยนต์) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างกลโรงงาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การบัญชี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การโรงแรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด