ข้อมูลหลักสูตรการสอน

ดาวน์โหลด 

แผนการเรียน (ปีการศึกษา 2561)

 แผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนการเรียน
เพิ่มเติม
เครื่องกล (ช่างยนต์) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
เครื่องมือกล   (ช่างกลโรงงาน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
การบัญชี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การโรงแรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  

แผนการเรียน (ปีการศึกษา 2562)

 แผนกวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนการเรียน
เพิ่มเติม
เครื่องกล (ช่างยนต์) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
ช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
เครื่องมือกล   (ช่างกลโรงงาน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
การบัญชี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
การโรงแรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด