ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา  2554  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มีนักเรียน นักศึกษา
ทั้งสิ้น จำนวน  1,032  คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ปีการศึกษา  2555  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มีนักเรียน นักศึกษา
ทั้งสิ้น จำนวน  1,176  คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  12  ธันวาคม  2556

ปีการศึกษา  2556  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มีนักเรียน นักศึกษา       
ทั้งสิ้น จำนวน  1,426  คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  12  ธันวาคม  2556

ปีการศึกษา  2557  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  12  ธันวาคม  2556

ปีการศึกษา  2558 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา
ทั้งสิ้น จำนวน  1,251 คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  10  มิถุนายน 2558

ปีการศึกษา  2559 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา   
ทั้งสิ้น จำนวน  1,535 คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  17 มกราคม 2560

ปีการศึกษา  2560 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งสิ้น จำนวน  1,489 คน 
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  2 ตุลาคม 2560

ปีการศึกษา  2561 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งสิ้น จำนวน  1,669 คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  22 มิถุนายน 2561

ปีการศึกษา  2562 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มีนักเรียน นักศึกษา 
ทั้งสิ้น จำนวน  1,737 คน
 
 
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  10 มิถุนายน 2562