ข้อมูลอาคาร สถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

1. อาคารเรียนชั่วคราว

          อาคารเรียนชั่วคราว  เป็นอาคารปูน 1 ชั้น มี 10 ห้อง  ใช้ประโยชน์เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องพักครูของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ห้องเรียนทฤษฎีวิชาพลศึกษา                  
2. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร

          อาคารชั่วคราว  ใช้ประโยชน์ในการเป็นห้องประชุมและโรงอาหาร แบ่งออกเป็นสัดส่วน                                                                                                                                                    
3. โรงฝึกงานแผนกวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)

           อาคารชั่วคราว  ใช้สำหรับเป็นห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)และห้องพักครู                                                                                                                          
4. อาคารชั่วคราว 1

         ใช้เป็น ศูนย์รักล้อวิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16 และห้องซ้อมดนตรี                                                                                                                                                                 
5. อาคารชั่วคราว พนมบุญยืน

         อาคารชั่วคราว 1 ชั้น ใช้สำหรับเป็นห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                    
6. อาคารอำนวยการ  (อาคาร 5)

         เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ใช้ประโยชน์หรือทำหน้าที่เป็นตึกอำนวยการ 
               ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องชมรมวิชาชีพการบัญชี  ห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องพยาบาล ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และห้องพัสดุ 
               ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
               ชั้นที่  ใช้เป็นห้องทฤษฎีและห้องปฏิบัติแผนกวิชาการบัญชี และ ห้องพักครู                                                                                                                                                            
7. อาคารช่างยนต์

          เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
               ชั้นที่ 1  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) และ ห้องพักครู 
               ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  และ ห้องพักครู
               ชั้นที่  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และ ห้องพักครู                                                                                                                                                     
8. อาคารวิทยบริการ

          เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  
               ชั้นที่ 1  ใช้เป็นห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ ห้องอินเทอร์เน็ตกลาง 1 และห้องสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
               ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องสมุด และห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต (ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) และห้องอาเซียน

                                                                                                                           
9. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์  พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000  ตารางเมตร  (อาคาร 7)

           เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ประกอบด้วย

     ชั้นที่ 1 ห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ห้องประชุมอเนกประสงค์  ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์  ห้องพักครูแผนกวิชาการโรงแรม

     ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย  ห้องเรียนสังคมศึกษา ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ  (ภาษาเขมร)  ห้องเขียนแบบ

     ชั้นที่ 3 ห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาการโรงแรม  ห้องเรียนคณิตศาสตร์  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Sound Lab)  ห้องเรียนทฤษฎีภาษาอังกฤษ

     ชั้นที่ 4 ห้องเรียนทฤษฎีและห้องเรียนปฏิบัติแผนกวิชาการโรงแรม                                                                                                                                                                            

 10. อาคารอำนวยการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 เมตร

                เป็นอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร                                                                        

11. อาคารแฟลต14หน่วย  

               เป็นอาคาร 4 ชั้น  จำนวน 14 ห้อง


ที่มา :  ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่    ณ  วันที่  17 ธันวาคม 2562