ทำเนียบบุคลากร

 ลำดับ  บุคลากร  จำนวน/คน
 1   ผู้บริหาร  5
 2   ข้าราชการครู  10
 3    พนักงานราชการ (ครู)  16
4   ลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน  15
5   ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน  21
6   นักการภารโรง/ แม่ /พนักงานขับรถยนต์  11
    รวมทั้งสิ้น       78 คน