ประวัติวิทยาลัย

 
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
.

         วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  เป็นสถานศึกษาสังกัด  สำนักงานการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปํนสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทบาลัยการอาชีพระดับอำเภอ  เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอลรมวิชาชีพทุกระดับ  และประเภทที่ขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น  อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ประกาศจัดตั้งเมื่อ  18  มิถุนายน  2540  ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองปราสาท  ตำบลปรือ  จังหวัดสุรินทร์  บนพื้นที่  84  ไร่  งบประมาณก่อสร้างในปี  2540  เป็นเงิน  8,980,000  บาท  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  พณ  พูนสวัสดิ์  มูลศาสาตรสาทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ยังมีผู้ประสานงานการขอใช้ที่ดินคือ  นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง  นายอำเภอปราสาท  และในปีพ.ศ.  2543  ได้งบประมาณ  28,880,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  และอาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น จำนวน  1  หลัง 

ปรัชญา
        
วัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝึมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

วิสัยทัศน์

        วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

        1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

        2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน สังคม อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

        3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ระดับ 3D

        5. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาธิบาล

เอกลักษณ์

        นวัตกรรมเด่น เน้นวิชาชีพ บริการสังคม

อัตลักษณ์

        วิชาการดี มีคุณธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ


อัตลักษณ์คุณธรรม

        มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ เดินตามกรอบความพอเพียง