[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฒเธกเธฑเธเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
Click ดูประวัติ
นางมลธิดา ขบวนงาม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน.งานครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางสุลัยรักษ์ นามอภิชน
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน.งานประกันฯ
Click ดูประวัติ
นายอำนาจ ศาลางาม
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน.งานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นายบุญฤทธิ์ บุญอุ่น
ครูแผนกวิชาพื้นฐาน(สามัญ)
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน.งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวบุณยดา รุ่งเรือง
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้สอนภาษากัมพูชา
Click ดูประวัติ
นางสาวจริยา เงางาม
ครูแผนกวิชาพื้นฐาน(สามัญ)
Click ดูประวัติ
นายศุภณัฐ เจริญรัตน์
ครูแผนกวิชาพื้นฐาน(สามัญ)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
12 : เจ้าหน้าที่ปกครอง
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร