[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆ
Click ดูประวัติ
นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานศูนย์บ่มเพาะฯ, หน.งานผลิตผลการค้าฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ คือกำนัน
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click ดูประวัติ
นางกันยกร ไหมพรม
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานวางแผนและงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายพหล เกิดสันเทียะ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นายธีระ สุกใส
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
12 : เจ้าหน้าที่ปกครอง
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร