[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
เธ™เธฑเธเธเธฒเธฃเธ เธฒเธฃเน‚เธฃเธ‡/เนเธกเนˆเธšเน‰เธฒเธ™/เธ‚เธฑเธšเธฃเธ–
Click ดูประวัติ
นายธนา แฮะประโคน
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายสมบวน เหิมหัก
นักการภารโรง(งานอาคารสถานที่)
Click ดูประวัติ
นายวิทยา ราษีทอง
นักการภารโรง(งานอาคารสถานที่)
Click ดูประวัติ
นายวัฒนชัย หารนึก
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางมณีรัตน์ ยิ่งได้ชม
แม่บ้าน(งานอาคารสถานที่)
Click ดูประวัติ
นายสมิทธิ์ สิงห์จานุสงค์
นักการภารโรง(งานอาคารสถานที่)
Click ดูประวัติ
นางสาวมุกดา สำราญดี
แม่บ้าน (งานอาคารสถานที่)
Click ดูประวัติ
นางไสว บุญแปลง
แม่บ้าน(งานอาคารสถานที่)
Click ดูประวัติ
นายวันชัย รุ่งเรือง
นักการภารโรง(งานอาคารสถานที่)
Click ดูประวัติ
นายปรีชา ยิ่งได้ชม
นักการ ภารโรง (งานอาคารสถานที่)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
12 : เจ้าหน้าที่ปกครอง
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร