[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
เธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™
Click ดูประวัติ
นางนารีรัตน์ ต่อยอด
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นายพิพัฒน์ วานวิน
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นางสาวรจนา สุขแสวง
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ, งานประกันคุณภาพฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวก้องศรี สิงหรัญญ์
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิตาพร อินทนาคา
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์, งานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วดวงดี
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวคณิตา วงศ์กนก
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวหทัยรัตน์ สำราญดี
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร, งานบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา การัมย์
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศารัตน์ คลาดคล้าย
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นางพรทับทิม ไทยแท้
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิษา สมนิยาม
บุคลากรประจำสำนักงาน
ครูพิเศษสอน,เจ้าหน้าที่งานปกครอง,งานสวัสดิการฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญภัชร ศักดิ์ศรีจันทร์
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวขวัญไทย อินทยุง
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิชญา พิศงาม
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา บุตรงาม
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ, งานครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวกรกนก เกิดละมูล
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวรจนา พันธ์อินทร์
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ, งานส่งเสริมผลิตผลฯ,งานศูนย์บ่มเพาะฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวมนสิกานต์ แก่นสาร
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทรา กลีพัด
บุคลากรประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
12 : เจ้าหน้าที่ปกครอง
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร