[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายพงษ์ศักดิ์ สนโครก
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายสุทิศ รวดเร็ว
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Click ดูประวัติ
นายปฏิภาณ ขบวนงาม
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสุวิทย์ ประดุจชนม์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
12 : เจ้าหน้าที่ปกครอง
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร