เอกลักษณ์ :: นวัตกรรมเด่น เน้นวิชาชีพ บริการสังคม        อัตลักษณ์ :: วิชาการดี มีคุณธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ
หน้าหลัก | ประวัติวิทยาลัย | ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ| ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ | ข้อมูลนักศึกษา
 
ระบบ  »  สิ่งประดิษฐ์

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยครู

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อโครงงานวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2553
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์


ลำดับที่

รายชื่อผลงาน

รายชื่อผู้จัดทำ

1

ธนาคารขยะรีไซเคิล

นางสาวปวีณา

ศิลาชัย

 

นางสาวสมใจ

เรืองสุขสุด

 

นางสาวสุกัญญา

สุทธิมูล

2

ชุดประหยัดไฟหน้าบ้าน

นางสาวอรยา

สังข์ทอง

 

นายขวัญชัย

ร้ายสูงเนิน

 

นายประสิทธิ์

น่าชม

3

เครื่องช่วยประกาศคิว

นายเดชา

ถือชัย

 

นายธวัชชัย

ร้ายสุงเนิน

 

นายประสิทธิ์

น่าชม

4

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูง

นายประเสริฐ

สุดอุดม

 

นายพงษ์สุดา

บุตรงาม

 

นายทัดชานนท์

เสมอใจ

5

เครื่องช่วยจอดรถโดยใช้อัลตราโซนิก

นายพิชิต

แสงจันทร์

นายวรวุฒิ

แก้วตำแย

 

นายสุนทร

ดวงเด่นฉาย

6

การสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุ

นายสุภัทร

ลี

นายสุริยา

คำสวย

 

นายสุริยา

เยาวลักษณ์

7

เครื่องปั่นไหม

นายโสภณ

ก่อแก้ว

 

นายอนุวัฒน์

เรืองสุขสุด

 

นายอนุสรณ์

ศรีสด

8

หุ่นยนต์ถูพื้น

นายอัมรินทร์

สุกแสก

 

 

นายเอกสิทธิ์

บุญบก

 

 

นางสาวสุรัชนี

สุเรรัมย์

9

เครื่องช่วยประชาสัมพันธ์

นายเอกพจน์

คงอุตส่าห์

 

 

นายวิชัย

ดีมาก

 

 

นายจีรพันธ์

เชื้อลายดวง

10

ชุดสาธิตหลอดไฟท้าย LED

นายเอกพันธ์

จารึกดี

 

นายวิชัย

ดีมาก

 

นายสิทธิพร

ฤกษ์มงคลศิลป์

11

ชุดสื่อการเรียนการสอนอาการเสียของโทรทัศน์สี

นายสิทธิศักดิ์

สำราญใจ

 

นายสิทธิชัย

ยอดน้ำคำ

รายชื่อโครงงานวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2553
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


ลำดับที่

รายชื่อผลงาน

รายชื่อผู้จัดทำ

1

ไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวราตรี

ดีมาก

 

นายชัยณรงค์

นิคงรัมย์

2

แบบจำลองรถค้นหาวัตถุ

นายโชติกร

บุรณะ

ระเบิด

นายเตชิต

คงทวี

3

ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล

นายนิทัศน์

ทรงศรี

 

นายพิพัฒน์

สมใจชนะ

4

ตู้ตากเก็บผ้าอัตโนมัติ

นายไพทูรย์

โพธิเสน

 

นายวัลลภ

บุตรชอบ

5

เครื่องตรวจสอบไอซี

นายวิทยา

สมพิศ

 

นายสันติสุข

สายบัวงาม

6

เครื่องนับจำนวนคน

นายนภัศพงษ์

ผกาแย้ม

 

นายสิทธิโชค

วงศ์แปลก

7

ประชาสัมพันธ์ไร้สาย

นายสุนิตย์

คำมา

 

นายสุริยา

ยางงาม

8

หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

นายสุริศักดิ์

ตินานพ

 

นายอมรเทพ

ดีพาชู

9

หุ่นยนต์แขนกล

นายอรรคพล

เหิมหัก

 

นายกิตติศักดิ์

ศิริสุข

10

วงจรเปิด - ปิดไฟฟ้าระบบไม่สัมผัส

นายบัลลังก์

พูนยิ่งยง

นายสรวิศ

เปรียบวารี

11

ชุดสาธิตการทำงานระบบโซลาร์เซลล์

นายมานพ

พูนยิ่งยงค์

นายอดิศักดิ์

ไม่ลึกดี

12

เครื่องฉายแสงทำแผ่นวงจร

นายกกฤษฎา

ศรีบุญเรือง

 

นายปกรณ์

ขอแซมกลาง

13

พัฒนาชุดพ่วงวงจรรถจักรยาน

นายอนุศาสตร์

วิเศษ

แบบมอเตอร์

นายอภิรุณ

เห็นครบ

14

ตลับเมตรไร้สาย

นายอดิศักดิ์

ศรีพรม

 

นางสาวเชอรี่

อาจยิ่งยง

รายชื่อโครงงานวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2554
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์


ที่

รายชื่อผลงาน

รายชื่อผู้จัดทำ

1

เครื่องเช็ดกระจก

นายศรราม

สวายประโคน

 

 

นายเปรม

ไทยเจริญ

 

 

นายภานุวัฒน์

ภูแก้ว

2

ชุดสาธิตพลังงานแสงสว่าง

นายณัฐพงษ์

ในทอง

 

 

นายสถาพร

พูนยิ่งยง

 

 

นายนพดล

ในทอง

3

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

นายบุญช่วย

ดวงเวา

 

 

นายพนา

ใจกล้า

 

 

นายไพรัตน์

โชคดี

4

ตู้แช่มือถือ

นายอภิวัฒน์

แสนอุบล

 

 

นายวัฒนา

จันทร์อ่อน

 

 

นายวีรศักดิ์

ฉัตรทอง

5

เครื่องสร้างและหาประสิทธิภาพวงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟ

นายเกษมสุข

สมปอง

 

นายเจษฎา

เสาะประโคน

 

ฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

นายชาญวิทย์

แสวงทรัพย์

6

เครื่องควบคุมโหลดขนาด 8 ช่อง

นายณัฐพล

มีงามดี

 

นายธันวา

เข็มสันเทียะ

 

 

นายอมรเทพ

ระย้าย้อย

7

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

นายบัญญัติ

เสนาะเสียง

 

 

นายวสันต์

จบหลัก

 

 

นายพงษ์เทพ

กงแก้ว

รายชื่อโครงงานวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2554
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


ลำดับที่

รายชื่อผลงาน

รายชื่อผู้จัดทำ

1

อุปกรณ์จำหน่ายปากกา

นายวันชัย

สาธร

 

 

นายเริงชัย

ใสยิง

2

การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องนับจำนวน

นายสุพล

ยิ่งเชิดสุข

 

นายดุริยศักดิ์

สันทะเนือง

 

นายพุทธชงค์

กำจัดภัย

3

อุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณเสียงด้วยระบบ FM. wiles Earphone

นายจักรพันธุ์

ดวงศรี

 

นายพนากร

รากแก้ว

 

นายมนตรี

สมุทรโคดม

4

ชุดสาธิตการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบ DTMF

นายวรุต

คำสิงค์

 

นายภานุวัฒน์

แพงประโคน

5

อุปกรณ์สาธิตการเปิด - ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณ

นายณัฐพงษ์

ศรีราม

 

Bluetooth

นายปัญญา

สมปาง

6

ชุดสาธิตการรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU - RAND

นายพงษ์เทพ

บุญมั่น

 

นายบุญล้อม

สาคะนิน

7

ป้ายประชาสัมพันธ์ควบคุมด้วยไมโครโทรลเลอร์

นายสมพงษ์

ยืนยง

 

นายชาตรี

ยืนยง

8

ชุดสาธิตการรับ - ส่งสัญญาณภาพและเสียงด้วยสัญญาณ

นายสมพงษ์

ยืนยง

 

Wireless

นายชาตรี

ยืนยง

9

ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริด

นายบัณฑิต

สุดสัมฤทธิ์

 

นายวศิน

ธนุการ

10

เครื่องทำลายเข็มฉัดยา

นายกิตติศักดิ์

ดีสภา

 

 

นายเจนภพ

เชื้อสายดวง

ผลงานนวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอน   สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์  งานวิจัยครู
                   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ลำดับที่                                                          ชื่อผลงาน ครูผู้ทำผลงาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์
  เรื่อง  "บล็อกเครื่องรับโทรท้ศน์.ล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์"  
  ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนระดับ  ปวช.๒  อิเล็กทรอนิกส์  
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้น  ปวส.๒ แผนกอิเล็กฯ นายเอกลักษณ์  ภักดี
  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  ในเรื่องการไม่ส่งงาน  
ครูที่ดีสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วก.ปราสาท นายเอกลักษณ์  ภักดี
หุนยนต์เตะฟุตบอลควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบปฏิบัติการ นายเอกลักษณ์  ภักดี
  แอนดรอยด์  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์
  ที่ใช้สื่อ  Powerpoit  
หุนยนต์เตะฟุตบอลควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบปฏิบัติการ นายเดโชสิทธิ์  ดีเพิ่ม
  แอนดรอยด์  
หุนยนต์ Manual  ABU นายเอกลักษณ์  ภักดี
หุนยนต์ Automatic  ABU นายเดโชสิทธิ์  ดีเพิ่ม
หุนยนต์ Automatic2   ABU นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์
     
๑๐ การพัฒนาทักษะการใช้งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข
  โดยใช้สื่อการสอน  PowerPoit  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร  
  วิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ ๑ อิเล็กทรอนิกส์  
ผลงานนวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอน   สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์  งานวิจัยครู
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
ลำดับที่                                                          ชื่อผลงาน ครูผู้ทำผลงาน
การพัฒนาทักษะการออกแบบวงจรดิจิตอลพื้นฐาน  และวงจรคอมบิเนชั่น นายศิโรรัตน์  ทำนักสุข
  ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
  ระดับ ปวช. ๒ โดยใช้การทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนโปรแกรมโปรติอุส  
การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายศิโรรัตน์  ทำนักสุข
Pen Service Tech นายเดโชสิทธิ์  ดีเพิ่ม
ตู้เติมลมจักรยานยนต์หยอดเหรียญ นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน นายศิโรรัตน์  ทำนักสุข
  วิชาระบบภาพ รหัส ๒๑๐๔-๒๒๑๓  
ตู้เชื่อมไฟฟ้าความถี่สูง นายเดโชสิทธิ์  ดีเพิ่ม
เครื่องตัดไฟ  ๒๒๐ โวลท์ในโหมดสแตนบายของเครื่องรับโทรทัศน์ นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์
เครื่องป้องกันลำโพงและเครื่องขยายเสียง นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์
ผลงานนวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอน   สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์  งานวิจัยครู
                   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒
ลำดับที่                            ชื่อผลงาน ครูผู้ทำผลงาน
การพัฒนาชุดการสอนวิชาไมโครโพรเซสเซอร์ ๓๑๐๕ - ๒๐๑๒ นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน นายพีรศักดิ์ อนันเอื้อ
  วิชาระบบสื่อสารดาวเทียม  รหัส  ๓๑๐๕ - ๓๒๐๒  
การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายสมศักดิ์  ดีเพิ่ม
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนวิชาอุปกรณ์ นายศิโรรัตน์  ทำนักสุข
  อิเล็กทรอนิกส์  รหัส ๒๑๐๔-๒๒๐๕  
ปลั๊กไฟฟ้าไร้สาย นายศิโรรัตน์  ทำนักสุข
การแก้ปัญหาทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ ในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า นายสมศักดิ์  ดีเพิ่ม
  และอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ปวช.๑  แผนกอิเล็กทรอนิกส์  
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดิจิตอลเพิ่มเติม     นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์
   ที่สอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องลอจิกเกตศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ  
  ปราสาท แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
  ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒  
เครื่องใช้ไฟฟ้าจากโทรศัพท์บ้าน นายณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์

 

    Counter Zone

  IP :
  ออนไลน์ 1 ip
  วันนี้ ip
  เดือนนี้ ip
  ปีนี้ ip
  ทั้งหมด ip
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2557 

                       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ที่ตั้ง 221 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
                       ส่งข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ : kim_live@outlook.com

                       โทรศัพท์ 044-146085 โทรสาร 044-146085

ปรัชญา

นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝึมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

วิสัยทัศน์

        วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

        1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

        2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน สังคม อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

        3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ระดับ 3D

        5. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาธิบาล

เอกลักษณ์

        นวตกรรมเด่น เน้นวิชาชีพ บริการสังคม

อัตลักษณ์

       วิชาการดี มีคุณธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  เป็นสถานศึกษาสังกัด  สำนักงานการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปํนสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทบาลัยการอาชีพระดับอำเภอ  เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอลรมวิชาชีพทุกระดับ  และประเภทที่ขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น  อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ประกาศจัดตั้งเมื่อ  18  มิถุนายน  2540  ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองปราสาท  ตำบลปรือ  จังหวัดสุรินทร์  บนพื้นที่  84  ไร่  งบประมาณก่อสร้างในปี  2540  เป็นเงิน  8,980,000  บาท  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  พณ  พูนสวัสดิ์  มูลศาสาตรสาทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ยังมีผู้ประสานงานการขอใช้ที่ดินคือ  นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง  นายอำเภอปราสาท  และในปีพ.ศ.  2543  ได้งบประมาณ  28,880,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  และอาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น จำนวน  1  หลัง

นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝึมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ