เอกลักษณ์ :: นวัตกรรมเด่น เน้นวิชาชีพ บริการสังคม        อัตลักษณ์ :: วิชาการดี มีคุณธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ
หน้าหลัก | ประวัติวิทยาลัย | ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ| ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ | ข้อมูลนักศึกษา
 
ระบบ  »  สิ่งประดิษฐ์

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยครู

แผนกวิชาเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2553

ผลงานนวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอน   สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์  งานวิจัยครู
                   แผนกวิชาช่างยนต์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ลำดับที่                                                          ชื่อผลงาน ครูผู้ทำผลงาน
การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาการสวมเสื้อฝึกงาน นายสิทธินันท์ เทียมศักดิ์
การสำรวจการส่งงานของการส่งงานของนักศึกษา นายรัชพงศ์    กาบจันทร์
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน นายบุญดี   สีน้ำคำ
ทักษะการใช้แมนนิโฟลด์เกจ นายพรศักดิ์   งามชื่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องยนต์เล็ก นายพินิจ  นาคงาม
การจัดหการเรียนการสอนในวิชาโปรแกรม word ของนักศึกษาช่างยนต์ นายสันติพงษ์  พื้นนวล
การสำรวจการส่งงานของการส่งงานของนักศึกษา นายบุญดี   สีน้ำคำ
ทักษะการใช้เครื่องมือในการฏิบัติงาน ถอดประกอบเครื่องยนต์ นายสุพจน์  นิวาส
รถฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ทีมรถตลาด นายพรศักดิ์   งามชื่น
๑๐ รถฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ทีมรถประดิษฐ์ นายครินทร์ เจริญมี
๑๑ การปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา นายสุพจน์  นิวาส
๑๒ ศึกษาทดลองทำสูญญากาศ นายครินทร์ เจริญมี
๑๓ กังหันลมกรอไหม นายสิทธินันท์ เทียมศักดิ์
๑๔ กล่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์ นายสันติพงษ์  พื้นนวล
๑๕ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเครื่องยนต์ดีเซล นายสิทธินันท์เทียมศักดิ์
๑๖ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวช. นายครินทร์ เจริญมี
๑๗ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเกียร์อัตโนมัติ นายครินทร์ เจริญมี
๑๘ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น นายสิทธินันท์ เทียมศักดิ์
๑๙ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานปรับอากาศรถยนต์ นายพรศักดิ์   งามชื่น
๒๐ ชุดสื่อการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นายครินทร์ เจริญมี
๒๑ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเครื่องล่างรถยนต์ นายสิทธินันท์เทียมศักดิ์
๒๒ ชุดสื่อประกอบการสอนและแผนการสอนไฟฟ้ารถยนต์ นายพรศักดิ์   งามชื่น
๒๓ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. นายสิทธินันท์ เทียมศักดิ์
๒๔ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์  ปวช. นายพรศักดิ์   งามชื่น
๒๕ แผนจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็ก ปวส. นายบุญดี สีน้ำคำ
๒๖ ชุดสื่อการสอนและแผนการเรียนรู้งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น นายพรศักดิ์  งามชื่น
๒๗ ชุดสื่อการสอนและแผนการจัดสอนงานเครื่องยนต์ดีเซล นายรัชพงศ์  กาบจันทร์
๒๘ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถณะวิชากลศาตร์เครื่องกล นายครินทร์  เจริญมี
๒๙ ชุดสื่อการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ นายครินทร์  เจริญมี
๓๐ ชุดสื่อประกอบการสอนและแผนการสอนไฟฟ้ารถยนต์ นายสุพจน์   นิวาส
๓๑ อุปกรณ์ช่วยกรอกข้าวเปลือก นายชัยศิริ  ชิตบัณฑิตย์

 

ผลงานนวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอน   สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์  งานวิจัยครู
     แผนกวิชาช่างยนต์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
ลำดับที่                                                          ชื่อผลงาน ครูผู้ทำผลงาน
ทักษะการใช้เครื่องมือในการฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์ นายครินทร์   เจริญมี
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินับในห้องเรียน นายสันติพงษ์  พื้นนวล
ทักษะการใช้เครื่องมือในการฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก นายสุพจน์  นิวาส
ทดลองสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการถอดแยกชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทดลองเครื่องกล นายบุญดี   สีน้ำคำ
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาทีมีต่อรายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น นายสันติพงษ์  พื้นนวล
ทักษะการใช้เครื่องมือในการฏิบัติงาน ถอดประกอบเครื่องยนต์ นายสุพจน์  นิวาส
กังหันลมกรอไหม นายสันติพงษ์  พื้นนวล
๑๐ สื่อการเรียนการสอนเปรียบเทียบหลักการทำงานของเทอร์โทสตัท นายพินิจ  นาคงาม
๑๑ กล่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์ นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
๑๒ เครื่องตัดแยกกรองน้ำมันเชื้อเพลิง นายครินทร์   เจริญมี
๑๓ รถฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ทีมรถตลาด นายพรศักดิ์   งามชื่น
๑๔ รถฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ทีมรถประดิษฐ์ นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
๑๕ แผนจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็ก ปวส. นายบุญดี   สีน้ำคำ
๑๖ ชุดสื่อการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น นายสันติพงษ์  พื้นนวล
๑๗ ชุดสื่อการสอนและแผนการจัดสอนงานเครื่องยนต์ดีเซล นายสันติพงษ์  พื้นนวล
๑๘ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถณะวิชากลศาตร์เครื่องกล นายครินทร์   เจริญมี
๑๙ ชุดสื่อการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
๒๐ ชุดสื่อการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นายครินทร์   เจริญมี
๒๑ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเครื่องล่างรถยนต์ นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
๒๒ ชุดสื่อประกอบการสอนและแผนการสอนไฟฟ้ารถยนต์ นายพินิจ  นาคงาม
๒๓ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
๒๔ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์  ปวช. นายบุญดี   สีน้ำคำ
๒๕ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเครื่องยนต์ดีเซล นายพินิจ  นาคงาม
๒๖ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวช. นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
๒๗ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเกียร์อัตโนมัติ นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
๒๘ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
๒๙ ชุดสื่อการสอนและแผนการสอนงานปรับอากาศรถยนต์ นายสุพจน์  นิวาส

 

ผลงานนวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอน   สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์  งานวิจัยครู
                   แผนกวิชาช่างยนต์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒
ลำดับที่                            ชื่อผลงาน ครูผู้ทำผลงาน
เครื่องมือพิเศษสำหรับดูดถอดแผ่นอัดคลัตช์แม่เหล็กคอมเพรชเซอร์ นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
การเปรียบเทียบวัฏจักรการทำงานของสาทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ นายบุญดี    สีน้ำคำ
เครื่องมือพิเศษถอดอัดแผ่นคลัตช์แบบใช้เกลียวดูด ๑ ตัว นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชางานเครื่องยนต์ นายครินทร์   เจริญมี
การศึกษาทักษะการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานถอดประกอบเครื่องยนต์ นายสุพจน์  นิวาส
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น นายพรศักดิ์  งามชื่น
การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียน นายสุพจน์  นิวาส
  การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น นายพินิจ  นาคงาม
๑๐ สื่อการเรียนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
๑๑ การทดลองสร้างเครื่องมือจับยึดเพื่อช่วยในการถอดประกอบคลัตช์ นายพินิจ  นาคงาม
๑๒ แผงปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
๑๓ การศึกษาพฤติกรรมเริ่มต้นของนักเรียน นายพรศักดิ์  งามชื่น
๑๔ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องยนต์เล็ก นายบุญดี    สีน้ำคำ
๑๕ การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบของนักเรียน นายพรศักดิ์  งามชื่น
๑๖ การสำรวจการส่งงานของนักศักษา นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
๑๗ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ นายครินทร์   เจริญมี
๑๘ การพันฒนาชุดการสอนและสื่อประกอบการสอนงานเครื่องยนต์เล็ก นายบุญดี    สีน้ำคำ
๑๙ ชุดสื่อประกอบการสอนและแผนการสอนงานบำรุงรักษารถยนต์ นายสิทธินันท์  เทียมศักดิ์
๒๐ ชุดสื่อประกอบการสอนและแผนการสอนงานไฟฟ้ารถยนต์ นายพรศักดิ์  งามชื่น
๒๑ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนงานเครื่องยนต์เบื้องต้น นายพรศักดิ์  งามชื่น
๒๒ นวัตกรรมสื่อประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ นายสุพจน์  นิวาส
๒๓ ชุดสื่อประกอบการสอนงานเครื่องยนต์ นายบุญดี    สีน้ำคำ
๒๔ ชุดสื่อประกอบการสอนและแผนการสอนงานเครื่องยนต์ดีเซล นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
๒๕ ชุดสื่อประกอบการสอนวิชางานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอีเล็กทรอนิกส์ นายพรศักดิ์  งามชื่น
๒๖ ชุดสื่อประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์ นายพรศักดิ์  งามชื่น
๒๗ ชุดสื่อประกอบการสอนงานส่งกำลังรถยนต์ นายครินทร์   เจริญมี

 

 


   Counter Zone

  IP :
  ออนไลน์ 1 ip
  วันนี้ ip
  เดือนนี้ ip
  ปีนี้ ip
  ทั้งหมด ip
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2557 

                       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ที่ตั้ง 221 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
                       ส่งข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ : kim_live@outlook.com

                       โทรศัพท์ 044-146085 โทรสาร 044-146085

ปรัชญา

นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝึมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

วิสัยทัศน์

        วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

        1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

        2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน สังคม อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

        3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ระดับ 3D

        5. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาธิบาล

เอกลักษณ์

        นวตกรรมเด่น เน้นวิชาชีพ บริการสังคม

อัตลักษณ์

       วิชาการดี มีคุณธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  เป็นสถานศึกษาสังกัด  สำนักงานการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปํนสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทบาลัยการอาชีพระดับอำเภอ  เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอลรมวิชาชีพทุกระดับ  และประเภทที่ขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น  อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ประกาศจัดตั้งเมื่อ  18  มิถุนายน  2540  ในเขตเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองปราสาท  ตำบลปรือ  จังหวัดสุรินทร์  บนพื้นที่  84  ไร่  งบประมาณก่อสร้างในปี  2540  เป็นเงิน  8,980,000  บาท  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  พณ  พูนสวัสดิ์  มูลศาสาตรสาทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ยังมีผู้ประสานงานการขอใช้ที่ดินคือ  นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง  นายอำเภอปราสาท  และในปีพ.ศ.  2543  ได้งบประมาณ  28,880,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  และอาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น จำนวน  1  หลัง

นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝึมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ